Vilka är Imam Mahdis (Gphf) titlar?

Mahdi

”Mahdi” (Den vägledde) är ett av Imamens mest kända namn. Gällande anledningen till att Imamen fått detta namn har Imam Baqir[1] (frid vare med honom) sagt: ”Man kallar Muhammeds familjs Qaim[2] för Mahdi eftersom han kommer att vägleda folket till den serie av saker som är dolda för dem. Han kommer att ta fram den ursprungliga Toran och de tidigare profeternas böcker från deras gömställen.” Imam Sadiq[3] (fvmh) har också gällande detta sagt: ”Man har kallat Mästaren för Mahdi, eftersom han vägleder folket till ett ärende som de har försummat.”

Qaim

Qaim (Den som reser sig) är en av Imam Mahdis (må Gud påskynda hans framträdande) titlar. Gällande orsaken till denna namngivning har Imam Ridha[4] (fvmh) sagt: ”Mästaren Sahib al-Amr (Auktoritetsinnehavaren) har kallats för Qaim, eftersom han sannerligen kommer att göra revolution.” Sheikh Saduq[5] har också återberättat i boken Kamal al-Din att ”Saqr ibn Dalf”[6] sa: ”En dag frågade jag mästaren Imam Muhammad Taqi[7] (fvmh): ”Å ättling till Guds Sändebud, varför har man gett Imam Askaris (fvmh) son namnet Qaim?” Imamen sa: ”Eftersom han kommer att återinföra ledarskapets grund efter att den glömts bort och majoriteten av människorna avvisat den.””

Muntazar

Det har återberättats från Imam Jawad (fvmh) att Imam Mahdi (Gphf) kallas för Muntazar (Den väntade), eftersom perioden i fördoldhet kommer att vara mycket lång för honom. Trots att denna period blir lång kommer nationens uppriktiga personer att vänta på hans framträdande, men tvivlarna kommer att drabbas av tvivel och förneka honom.

Dessutom har Imamen kallats för Muntazir (Väntaren), eftersom Tidens Imam (Gphf) alltid är i ett väntande tillstånd, tills Gud den Upphöjde utfärdar tillståndet för hans uppresning och framträdande, då han kommer att eliminera förtryck från jordens yta och fylla den med rättvisa.

Hujjatullah

Tidens Imam (Gphf) har i en rad återberättelser och åkallelser kallats för Hujjah (Beviset) eller Hujjatullah (Guds bevis). Olika åsikter har nämnts gällande orsaken till denna namngivning. Bland annat har det sagts att Gud (den Allsmäktige och Glorifierade) fulländar beviset mot Sina tjänare genom Imamen, och svarar på alla deras frågor och tvivel; på sådant vis att det inte kommer att finnas någon ursäkt för någon i att avvisa sanningen. Vissa har också sagt att Tidens Imam (Gphf) är Guds bevis, med denna innebörd att det gudomliga styret över alla skapelser kommer att realiseras genom Imamen.

Sahib al-Amr

Imam Mahdi (Gphf) kallas även för Sahib al-Amr (Auktoritetsinnehavaren), eftersom Imamen är den ledare som Gud (den Allsmäktige och Glorifierade) har obligerat alla Sina tjänare att följa. Bland annat säger Han i den välsignade Koranen: ”Å ni som tror! Lyd Gud, och lyd Sändebudet och de med auktoritet bland er…”[8]

En legitim återberättelse tydliggör, i tolkningen av denna vers, att det som menas med ”Uli al-Amr” (de med auktoritet) är de felfria Imamerna och den Noble Profetens (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) familj, varav den första av dem är Imam Ali (fvmh), son till Abu Talib, och den sista av dem är Beviset, son till Hassan Askari; Tidens Imam (Gphf).

Khalaf Salih

En annan titel som tillhör Tidens Imam (Gphf) är Khalaf Salih (Den rättfärdige efterträdaren). Det går att skåda mer av denna benämning i Imamernas (fvmd) uttalanden. Imam Sadiq (fvmh) har gällande detta sagt: ”Khalaf Salih är en av mina ättlingar. Han är denna nations Mahdi. Han heter Muhammad och hans tillnamn är Abu al-Qasim, och han kommer att göra revolution under den sista tiden.”

Det som menas med Khalaf är ”Efterträdaren”. Imamen kallas för Khalaf Salih eftersom han är alla tidigare profeters och efterträdares efterträdare, och han har samlat all deras kunskap, karaktärsdrag och egenskaper hos sig. I Mästarinnan Siddiqa Tahiras[9] (fvmh) hadith om ”lawh” (stentavlan) har Gud sagt följande gällande detta ämne: ”Sedan, efter Imam Askari (fvmh), kommer Jag (Gud) att slutföra denna serie (ledarskapet) med hans son och khalf, som är en barmhärtighet för världarna. Han har Adams perfektion, Idris storhet, Noas lugn, Abrahams tolerans, Moses styrka och kraft, Jesus magnificens och Jobs tålamod…”

Baqiyatullah

Baqiyatullah (Guds kvarlämning) är en av Tidens Imams (Gphf) titlar. Det finns olika åsikter om varför Imamen fått denna titel. Till exempel har det sagts att denna benämning är ett omfattande och fullständigt ord som talar om Imamens personlighet och storhet, eftersom Imamen är en av Adams arvingar och en minnesstod från den som änglarna bugade mot marken inför och som alla varelser underkastade sig.

Det har också sagts att när Imamen gör revolution kommer han att luta sig mot Kaba, och den första koranversen han kommer att recitera är denna: ”Det som Gud lämnar kvar är bäst för er…”[10] Därefter kommer han att säga: ”Jag är Guds kvarlämning, Guds bevis och Hans kalif över er.” Från och med då kommer alla som hälsar på honom att använda frasen ”Frid vare med dig, å Guds kvarlämning på Hans jord.”

Muntaqim

Muntaqim (Hämnaren) är en annan titel som tillhör Imam Mahdi (Gphf). Den noble Profeten (Gvhf) har gällande detta sagt: ”En av Muhammeds familjs Mahdis (Gphf) egenskaper är att han kommer att hämnas mot förtryckarna åt de förtryckta.” Utöver detta har Tidens Imam (Gphf) själv skrivit följande till Ahmad ibn Ishaq[11]: ”Jag kommer att hämnas mot Guds fiender.”

Warith

I vissa åkallelser och uttalanden från Imamerna (fvmd) har Imam Mahdi (Gphf) omnämnts som Warith (Arvtagaren). I Ghadir-predikan sa den noble Profeten (Gvhf): ”Mästaren kommer att ärva alla profeters, efterträdares och sina nobla förfäders kunskap, perfektioner, positioner och ställningar.” Med andra ord kommer han att ha allt som profeterna och efterträdarna hade.

Maw’ud

Maw’ud (Den utlovade) är ett av Imamens kända namn, och vilket han är känd för i nästan alla himmelska religioner. I sin kommentar till versen «وَ ما تُوعَدُون» ”…och det som ni blir lovade.”[12], berättade Imam Sajjad[13] (fvmh) om orsaken till denna namngivning såhär: ”Det som menas är Muhammeds (Gvhf) familjs Qaims uppresning, och vars framträdande som alla tidigare profeter och nationer har blivit lovade om.” Därmed sägs det i en ziyarah[14] som refererar till Imamen: ”Frid vare med den Mahdi som Gud har lovat att skapa enighet och sammanhållning bland alla människor genom.”

Khatam al-Awsiya

En av Imam Mahdis (Gphf) titlar är Khatam al-Awsiya (Efterträdarnas sigill), eftersom Imamen är den noble Profetens (Gvhf) siste efterträdare och den siste felfrie Imamen, som genom sitt framträdande kommer att få det rättvisa islamiska systemet att råda världen över. Det har återberättats från Imam Askaris (fvmh) assistent att när han mötte Imam Mahdi (fvmh) presenterade Imamen sig för honom med dessa benämningar: ”Jag är Efterträdarnas sigill, och Gud, den Upphöjde och Glorifierade, kommer att eliminera missöden och problem från min familj och mina anhängare genom mig.”

Da’i

I en ziyarah har Imam Mahdi (Gphf) omnämnts med benämningen ”Da’iyallah” (Guds inbjudare): ”Frid vare med dig, å Guds inbjudare!” Gällande orsaken till denna namngivning har det återberättats att Gud den Upphöjde har gett Imamen ansvaret att kalla människorna till deras Herre. På detta sätt kommer han att sträva i sådan grad att Guds religion kommer att råda över hela världen, och så att ingen skola eller ideologi förutom Guds religion kommer att hävda universalitet och mänsklig vägledning.

Fler än trehundra titlar har nämnts för Tidens Imam (Gphf), och var och en av dem indikerar på en specifik aspekt hos Imamens personlighet och moraliska och andliga egenskaper. Några av de är: Mahdi (Den vägledde), Mansur (Den hjälpte), Qaim (Den som reser sig), Hujjatullah (Guds bevis), Sahib al-Amr (Auktoritetsinnehavaren), Khalaf Salih (Den rättfärdige efterträdaren), Baqiyatullah (Guds kvarlämning), Muntaqim (Hämnaren), Maw’ud (Den utlovade), Khatam al-Awsiya (Efterträdarnas sigill), Da’i (Inbjudaren), Basit (Spridaren [av välsignelser]), Thair (Vedergällaren), Sahib al-Zaman (Tidens mästare), Waliyullah (Guds förmyndare), Khalifat al-Rahman (Den barmhärtiges ställföreträdare), Burhan (Evidensen), Sayyid (Mästaren) och Muntazar (Den väntade).

Basit

En av Tidens Imams (Gphf) titlar är Basit, vilket betyder ”Den som utvidgar och sprider välsignelser”. Under Imamens regeringsperiod kommer rättvisa att spridas överallt. Alla skapelser kommer att finna lugn och frid som en konsekvens av den Nobles rättvisa, och de kommer att dra nytta av Guds välsignelser. Dessutom kommer islams livgivande regler att observeras över hela världen, och grunden för bildandet av en enda världsregering kommer att baseras på Guds lagar. Jorden och himlen kommer att skänka sina välsignelser till människorna under Imamens tid. Grunden för förnekelse och polyteism kommer att försvinna, och alla människor kommer att underkasta sig Guds religion med hjälp av Imamen, och till och med rovdjuren kommer att överge sin vildhet.

Tamam

Var och en av Imam Mahdis (Gphf) titlar indikerar på en bit av Imamens unika karaktärsdrag. En av Imamens titlar är ”Tamam” (Den perfekte). Imam Mahdi (Gphf) har fått titeln Tamam eftersom Imamen är perfekt och felfri sett till moraliska kvalitéer, mänskliga värden, nobel släkt och familj, magnificens och storhet, vänlighet, kärlek, makt och auktoritet. Ingen av profeterna och Guds förmyndare har nått den nivån, och ingen av profeterna eller efterträdarna har nått den framgång som Tidens Imam (Gphf) kommer att uppnå i att implementera de gudomliga lagarna. Man kan även säga att Imamen har kallats för Tamam eftersom han är den som fulländar och kompletterar ställföreträdarskapet och det gudomliga styret, såväl som vetenskaperna och prestationerna på jorden. Det är genom Imamens pedagogiska och moraliska instruktioner och program som människorna kommer att nå de högsta nivåerna av andlig och mystisk perfektion.

Ghaib

Titeln ”Ghaib” (Den dolde) är en av de titlar som nämnts för den utlovade Mahdi (Gphf). Ghaib betyder ”den som inte syns”. De tyranniska förtryckarna kunde inte stå ut med att det tolfte Beviset utstrålade den gudomliga sanningen, och därför attackerade de Imam Askaris (fvmh) hus för att försöka mörda världens människors räddare. Gud den Upphöjde skapade då grunden för Sitt sista Bevis med Sin makt och oändliga visdom och räddade livet på den siste Imamen och profetskapets ättling, för att fullborda Sina välsignelser åt de förtryckta människorna. Från den dagen började mänsklighetens store reformators fördoldhet, och av denna anledning blev den tolfte Imamen känd som Den dolde Imamen.

Ma’mul

Ma’mul betyder ”Önskad” och ”Den som folk hoppas och väntar på”. Denna benämning är en av Imam Mahdis (Gphf) titlar. All världens människor väntar på den store räddarens uppresning, för att han genom sitt framträdande ska eliminera förtryck, diskriminering och aggression från hela världen, och fylla världen med rättvisa. Titeln Ma’mul hänvisar till detta faktum att eftersom alla önskar Imamens framträdande kallas han för Den önskade Imamen. I en del av den värdefulla ziyarah ”Frid vare med Al Yasin” har det nämnts följande: ”Frid vare med dig, å Den skyddade ledaren! Frid vare med dig, å Den främste önskade!”

Natiq

En av Tidens Imams (Gphf) kända titlar är titeln ”Natiq” (Talaren). I Ziyarat Ashura[15] sägs det: ”…och att Han skänker mig chansen att hämnas [mot era fiender] åt mig, med en vägledningens framträdande ledare, som säger (Natiq) sanningen från er.” Guds Sändebud (Gvhf) gav Imam Mahdi (Gphf) titeln Natiq och han berättade det i en hadith som presenterar var och en av de felfria Imamerna (fvmd). Tidens Imam (Gphf) har fått denna titel eftersom de tidigare Imamerna inte kunde tala om många frågor och hemligheter på grund av fiendernas dominans, eftersom många faror hotade grunden till islam. Men när Imam Mahdi (Gphf) framträder kommer han att ha en sådan makt och storhet att han kommer att kuva alla tyranner, och tala om alla vetenskaper och läror utan några bekymmer och implementera Guds bud.

Nur Al Muhammed (Gvhf)

”Nur Al Muhammed” (Muhammeds familjs ljus) är en av Imam Mahdis (Gphf) titlar och har förankring i Koranen. Även om Tidens Imams (Gphf) namn inte nämnts i den nobla Koranen finns det, enligt återberättelser som relaterar till tolkning av koranverser, många koranverser som tolkats, parafraserats eller matchats med Imamens handlingar och egenskaper. Till exempel har verser såsom «…وَاللَّـهُ مُتِمُّ نُورِهِ…» – ”…men Gud kommer att fullända Sitt ljus…”[16], och «وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا…» – ”Och jorden skall stråla med sin Herres ljus…”[17] och «…يَهْدِي اللَّـهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ…» – ”…Gud vägleder den Han vill till Sitt ljus…”[18], tolkats referera till Imam Qaims (Gphf) förmyndarskap och Imamens framträdande och vägledning.

Källa: hawzah.net

[1] Den femte shiaimamen.

[2] Den som reser sig.

[3] Den sjätte shiaimamen.

[4] Den åttonde shiaimamen.

[5] Ibn Babawayh, känd som Sheikh Saduq, var en stor shiamuslimsk lärd från 300-talet efter hijra.

[6] En av den tionde Imamen Hadis (fvmh) följeslagare.

[7] Den nionde shiaimamen, även känd som Imam Jawad (fvmh).

[8] Imam Ali Islamic Centers (IAC) översättning av en del av koranvers 4:59.

[9] Profetens (Gvhf) dotter Fatima Zahra (fvmh).

[10] IAC:s översättning av en del av koranvers 11:86.

[11] En stor återberättare av hadith och rättslärd från 200-talet AH (800-talet e.Kr.) från staden Qom och som var en av Imam Askaris (fvmh) pålitliga anhängare.

[12] IAC:s översättning av en del av koranvers 51:22.

[13] Den fjärde shiaimamen.

[14] En text som läses då man besöker heliga personer, och som kan läsas då man är vid en helig persons helgedom eller på långt avstånd var man än är.

[15] En ziyarah och text som läses då man adresserar den tredje Imamen Hussein (fvmh).

[16] IAC:s översättning av en del av koranvers 61:8.

[17] IAC:s översättning av en del av koranvers 39:69.

[18] IAC:s översättning av en del av koranvers 24:35.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *