Vad sa islams Profet (Gvhf) om den sista tiden?

I denna artikel nämns ett antal återberättelser från Guds Sändebud Muhammed (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) som citerats i shiitiska och sunnitiska källor, och som relaterar till den sista tiden då islam anses vara främmande och Tidens Imam (må Gud påskynda hans framträdande) återvänder:

Guds Profet, Muhammed den Utvalde (Gvhf), sa i en återberättelse: ”Det kommer att komma en tid då Guds religion kommer att delas i stycken. Min tradition kommer att vara ett påfund för dem (folk), och påfund kommer att vara en tradition för dem. Stora personligheter kommer att kallas för bedragare bland dem, och bedragare kommer att kallas för karaktärsstarka och inflytelsrika bland folk. Den troende kommer att förnedras och bli fattig bland dem, och den omoraliska kommer att respekteras och hedras bland dem. Deras barn kommer att bli smutsiga, fräcka och ohyfsade och deras kvinnor kommer att bli ogenerade, hutlösa och osedliga. Att söka tillflykt hos dem kommer att innebära förnedring, tillit till dem kommer att innebära eländighet och att be dem om något kommer att orsaka bedrövelse och vanära. Vid den tiden kommer Gud att beröva dem på regn, och skapa regn åt dem vid ett olämpligt tillfälle.”

Om du är bland dem kommer de att ljuga för dig

”Det kommer att komma en tid då människors ansikten är ansikten som tillhör människor, men vars hjärtan är djävulska, och att de är som blodtörstiga vilda vargar. De kommer inte att undvika onda handlingar, och de kommer att fortsätta med sina motbjudande gärningar. Om du är med dem kommer de att ljuga för dig, om du berättar en nyhet för dem kommer de att betrakta dig som en lögnare, och om du inte befinner dig bland dem kommer de att baktala dig. Onda människor kommer att få makt över dem och plåga dem med olika slags bestraffningar, och de goda bland dem kommer att be [Gud om saker] men det kommer inte att besvaras.”

Deras magar är deras gudar, deras kvinnor är deras böneriktning och deras pengar är deras religion

På ett annat ställe sa Guds Sändebud: ”Det kommer att komma en tid då folks magar blir deras gudar, deras kvinnor blir deras böneriktning och deras pengar blir deras religion. De kommer att anse världsliga varor vara orsak för deras ära, legitimitet och värde. Det kommer inte att finnas kvar någonting annat än namn av tro, några tecken av islam och lektioner av Koranen. Deras moskébyggnader kommer att vara raffinerade, men deras hjärtan kommer att förstöras gentemot Guds vägledning.”

 

Folk kommer att drabbas av fyra plågor

”Vid den tiden kommer Gud att tillfoga dem fyra missöden; 1) Deras kvinnor kommer att kränkas. 2) Deras mäktiga och rika kommer att begå förbrytelser. 3) Torka kommer att äga rum. 4) Härskare och domare kommer att begå förtryck.”

Kompanjonerna blev mycket förvånade över Sändebudets (Gvhf) uttalande och sa: ”Å Guds Sändebud! Är de avgudadyrkare?” Profeten sa: ”Ja, alla pengar och dirham i deras besittning är en avgud som de dyrkar.”

Folk kommer att fly från lärda såsom får flyr från vargar

Det har återberättats från Guds Profet i shiitiska och sunnitiska källor att han på ett annat ställe sa: ”Det kommer att komma en tid då dess folk kommer att fly från lärda såsom får flyr från vargar. Vid den tiden kommer Gud att tillfoga dem tre missöden: det första är att välsignelser kommer att försvinna från deras egendomar, det andra är förtryckare kommer att regera över dem, och det tredje är att de kommer att lämna världen utan tro.”

En av följeslagarna frågade Profeten: ”Å Guds Sändebud! Hur kommer dess människors religion att vara?” Profeten sa: ”Det kommer att komma en tid för folket då alla har svårt att upprätthålla sin religion. Deras religiositet kommer att vara såsom att någon har eld i sin hand.”

Från Koranen kommer det inte finnas kvar annat än kalligrafi, och från islam inget annat än ett namn för muslimer

På ett annat ställe i boken Bihar al-Anwar, vol. 52, s. 190, sade Profeten: ”Det kommer att komma en tid då det inte kommer att finnas kvar annat än kalligrafi från Koranen, och inget annat än ett namn för muslimer från islam, och så pass att en grupp i världen kommer att kallas till Guds religion samtidigt som samma grupp är längre från islam än någon annan. Deras moskéer kommer att vara raffinerade sett till konstruktion, men sett till vägledning kommer de att vara förstörda. Bland deras folk kommer Koranen och dess folk vara i minoritet. Deras troende kommer att vara bland folket, men de kommer inte vara bland dem. De kommer att vara med folket, men i själva verket kommer de inte att vara med folket, eftersom vägledning inte åtföljs av deviation, även om de är bredvid varandra.”

Folk kommer att falla inför vem som helst för lite bröd

I Bihar al-Anwar (vol. 77, s. 369) har det nämnts att Profeten under slutet av sitt liv samlade följeslagarna och sa: ”Det kommer att komma en tid för människorna då mänskligt beteende försvinner från dem, och så pass att om du hör något av deras namn är det bättre än att du ser personen, och om du ser personen är det bättre än att du testar den. Eftersom ifall du testar personen kommer du att se fula och olämpliga tillstånd hos den. Deras religion är pengar och deras böneriktning är deras kvinnor. De kommer att falla inför vem som helst för att få lite bröd. De kommer inte att betrakta sig som muslimer och de kommer heller inte att leva enligt den kristna religionen. Deras köpmän och handelsmän är ockrare och bedragare, och deras kvinnor utsmyckar sig inför främmande. Vid den tiden kommer deras orosstiftare att få makt över dem, och hur mycket de än ber [Gud om saker] kommer det inte att besvaras.”

Folk kommer att ignorera islamiska lagar så pass mycket att…

”Det kommer en tid då folk kommer att vara fast beslutna om splittring, och de kommer att vara distanserade från sämja, konsensus och enighet. De kommer att nonchalera islamiska lagar så pass att det är som om de själva är Koranens ledare, inte att Koranen är deras ledare. Från sanning kommer inget annat än ett namn finnas kvar hos dem, och de kommer inte känna till något om Koranen utom text och ark. Kanske börjar någon studera Koranen och tolkning, men innan den stannat kvar länge lämnar den religionen. Eftersom er religion under den sista tiden kommer att utsättas för olika tankar om nya återberättelser, kommer få av er att bevara sin religion.”

När försörjning inte tillhandahålls utom genom synd

I Kanz al-Ummal (hadith 31008) har det nämnts att en av följeslagarna frågade hur Guds religion kommer att bli. Profeten (Gvhf) sa: ”Det kommer att komma en tid för människorna då ingen religiös persons religion kommer att vara oskadd för den, förutom ifall den flyr till toppen av ett berg eller söker tillflykt från ett hål till ett annat hål som en räv, som skulle göra detta för sina barn, och detta är vid den sista tiden. När försörjning inte tillhandahålls utom genom synd kommer det att bli tillåtet att vara singel. Vid den tiden kommer män att förstöras och vilseledas av sina föräldrar, och om de inte har föräldrar av sina fruar och barn, och om de inte har fruar och barn kanske de förstörs och degenererar genom sina släktingar och grannar, vilka kritiserar och skrämmer dem om fattigdom och ger dem uppgifter så att de ibland faller i undergångens avgrund innan de hunnit utföra dem. Under den sista tiden kommer det att komma bedragare som kommer att läsa nya hadither och återberättelser om religionen för er.”

Det har även återberättats från Guds Profet i boken Kanz al-Ummal (hadith 290324) att han sa: ”Under den sista tiden kommer det att komma falska personer och bedragare som kommer att läsa nya hadither och återberättelser om religionen för er, och så pass att varken ni eller era fäder har hört sådana återberättelser. Håll er därmed borta från dem så att ni inte faller i deras fällor av falskhet och bedrägeri.”

Ali ibn Abi Talib (fvmh) frågades om den sista tiden: ”Finns det troende vid den tiden?” Han sa: ”Ja.” Återigen frågades Imamen: ”Minskas deras tro på grund av konflikter?” Han sa: ”Nej, förutom i den mån regndroppar reducerar granitsten, men de lider.”

De troendes ledare (fvmh) sa: ”Det kommer att komma en tid för människorna då [ingen] kommer att favoriseras förutom skvallrare, [ingen] kommer anses vara intressant förutom oanständiga, och [ingen] kommer förnedras förutom rättvisa personer. Vid den tiden kommer det anses vara en förlust att ge allmosa [till fattiga] och stärkande av släktband kommer anses vara en tjänst.” (Nahj al-Balagha, visdom 102)

Imam Sajjad (fvmh) sa: ”Eftersom Gud visste att folk av tänkande med suveräna synsätt skulle komma vid den sista tiden, sände Han ned [kapitlet]: ”Säg: ”Han är Gud – En…”[1] och verser från kapitlet al-Hadid (Järnet).” (Bihar al-Anwar vol. 60, s. 18)

Ni ska vara religiösa som beduiner och kvinnor

Imam Sadiq (fvmh) sa: ”När vår Qaim (Imamen) reser sig har Gud gett en sådan kraft till hans följares ögon och öron att de inte behöver någon budbärare, och var än de är i världen kan de se sin Imam och höra hans ord.” (Bihar vol. 36, s. 45)

Profeten (Gvhf) sa: ”Denna religion kommer att fortsätta att vara upprätthålld och vid varje tid och epok kommer en grupp från min nation att försvara Guds bud, och de kommer inte att vara rädda för motståndarna.” (Kanz al-Ummal, hadith 34499–34500).

[1] Bernströms översättning av koranvers 112:1.

Källa: tebyan.net

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *