Profeten Jesus (fvmh) position under den sista tiden

Profeten Jesus (frid vare med honom) har en unik position i Koranen, och efter den i Profeten Muhammeds (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) och de felfria Imamernas (fvmd) återberättelser.[1] Frågan om Jesus (fvmh) återkomst under den sista tiden har i vissa hadith-källor nämnts under rubriken ”Ashrat al-Sa’ah” (Stundens tecken); det vill säga att ett av tecknen för ”Stunden” eller domedagen är att Jesus (fvmh) stiger ned från himlen, som åtföljs av andra tecken såsom Imam Mahdis (må Gud påskynda hans framträdande) ankomst och Dajjals[1] utgång.[2]

Jesus (fvmh) är den enda personligheten i Koranen efter Adam som fötts på ett onaturligt sätt.[3] Även hans extraordinära fysiska närvaro kommer att upphöra i världen och historien då han kommer att framträda igen under den sista tiden. Koranen refererar också till honom med de två titlarna ”Kalimah” (Ordet) och ”Masih” (Kristus)[2], vilka även kristna refererar till Jesus (fvmh) med. Men trots detta anser Koranen att tron på treenigheten är blasfemi och fördömer det.[4] Den ärade Koranen förnekar också att han korsfästes och tydliggör att Gud förde upp honom till himlen mot Sig Själv.[5]

Även om Koranen avvisar den judisk-kristna historiska tron på Jesus korsfästelse, bekräftar den dock de kristnas tro på Jesus uppstigning till himlen. Enligt kristna återuppstod Jesus (fvmh) från de döda på den tredje dagen efter att han hade korsfästs och steg upp till himlen.[6] Därefter väntade den tidiga kristna församlingen på att han skulle återvända från himlen ovanpå moln till jorden som ”Människosonen”, och etablera Guds utlovade kungarike.[7]

Den nobla Koranen hänvisar, enligt många korantolkares förståelse, några gånger till Jesus återkomst eller ”nedstigning”. Enligt många korantolkare hänvisar versen: ”Hans [återkomst till jorden] skall vara ett tecken att den Yttersta stunden [närmar sig]; tvivla därför inte på den…”[3],[8] till just detta.[9]

Övertygelsen om Jesu (fvmh) nedstigning under den sista tiden är enligt många muslimska återberättare, en oomtvistlig övertygelse bland muslimska grupper och baseras på flitigt återberättade (mutawatir) hadither och traditioner. Jalal al-Din Suyuti[4] har berättat från Muhammad Sajzi att: ”Rapporterna om Mahdis ankomst… att Jesus utträder tillsammans med honom, och… har nått tawatur[5].”[10]

Sunnimuslimernas syn

En punkt som kan härledas från de återberättelser från sunnimuslimernas källor som relaterar till Jesus (fvmh) nedstigning, är att den apokalyptiska frälsarens verksamhet tillskrivs honom helt eller delvis. I sin bok Sunan citerar Abu Dawud[6] en återberättelse som betonar denna punkt. Enligt denna tradition sade Guds Sändebud (Guds välsignelser vare med honom & hans familj): ”Det finns ingen annan profet mellan mig och honom – det vill säga Jesus (fvmh) – och han kommer att stiga ned. Lär er känna honom när ni ser honom… Han kommer att kriga mot sitt folk för islam, bryta korset och ta jizya (skatt från icke-muslimer), och vid den tiden kommer Gud att förgöra alla nationer utom islams [nation]. Kristus kommer att döda Dajjal, varefter han kommer att stanna kvar på jorden i fyrtio år, och sedan kommer han att gå bort, och muslimerna kommer att be över honom.”[11]

Ett mystiskt och sufiskt synsätt

Innan vi tittar på den shiamuslimska bilden av Jesus (fvmh) position vid världens slut, är det nödvändigt att vi tittar på muslimska mystikers åsikter. Som Ibn Khaldun[7] också har sagt, påverkas sufisternas[8] tankar om förmyndarskapet och dess relaterade diskussioner av den shiitiska övertygelsen om den felfrie Imamen.[12]

Ibn Arabi[9], och som ett resultat av honom även mystikerna i den västra islamiska världen, ägnar en särskild uppmärksamhet åt ämnet om Mahdi. Från rubriken av ett kapitel, som han ägnar åt denna diskussion i boken Futuhat, kan det förstås att frågan om Mahdis position under den sista tiden är en islamisk övertygelse och någonting mellan sunniternas och tolvshiiternas åsikter. Han rubricerar den relaterade delen, som är kapitel 366 i boken Futuhat, på följande vis: ”Kännedom om Mahdis – som är från Ahl al-Bayt och som enligt islams goda nyheter kommer att framträda under den sista tiden – ministrars position”.[13] Men för honom är Mahdis ministrar manifestationer av mystik och upplysning, och därför är de av större vikt. Gällande dem skriver han: ”Gud kommer att utse en grupp, som Han upplyst med Sina dolda hemligheter, som hans (Mahdis) ministrar. Gud har gjort dem medvetna om de gudomliga sanningarna och reglerna genom visioner och intuitioner, och det är med deras råd som uppgörelser utförs. De är mystiker som är medvetna om allt, men han själv (Mahdi) äger sanningens svärd och är av civil politik, och Gud informerar honom om det som hans status och ställning kräver.”[14] Han skriver också: ”Och de (Mahdis ministrar) är icke-araber och det finns inga araber bland dem, men de talar arabiska. Bland dem finns al-Hafiz (Försvararen), som inte är av deras slag och som inte har begått någon synd alls. Han är den mest speciella ministern och den bästa förvaltaren.”[15]

al-Barzanji[10] anser att denna ”al-Hafiz” är densamma som Jesus (fvmh), eftersom endast profeter är felfria.[16]

Shiamuslimernas syn

Enligt shiamuslimer spelar Jesus (fvmh) också en roll under den sista tiden i dödandet av Dajjal, i att göra religionen islam överlägsen och i att skapa det ideala apokalyptiska samhället, men till skillnad från sunnimuslimer vilka anser att Jesus (fvmh) är av högre rang än Mahdi, anser tolvshiiter att Mahdi tillhör de felfria Imamerna, och att han i själva verket är den tolfte och siste felfrie Imamen.

Efter att ha citerat återberättelser som relaterar till att Jesus (fvmh) kommer att följa Mahdi (Gphf) i bönen, och efter att ha tagit upp frågan om Imamer eller profeter är av högst rang, skriver Allamah Majlisi (fvmh): ”Jesus och Mahdi är båda två ledare. Den ena är profet och den andra är Imam. Om de samlas på ett ställe och Imamen finner positionen som en ledare, blir han automatiskt ledare och anförare i relation till den andre som är profet…”[17]

Enligt imamiterna[11] är Mahdi son till Imam Hassan Askari (fvmh) och har fötts[18], och som just nu är i fördoldhet på grund av olika anledningar och kommer att framträda när helst Gud vill det. Enligt shiitisk övertygelse är Tidens Imams (Gphf) mor Narjis, Imamen själv och hans födsel på ett sätt kopplade till Jesus (fvmh). Enligt primära imamitiska källor var Narjis den romerska kejsarens dotter eller barnbarn, och som i en dröm såg att islams Profet (Gvhf) bad Jesus (fvmh) om Narjis hand för Imam Askari (fvmh). Det sades till henne att hon var tvungen att bli muslimernas krigsfånge för detta ändamål för att på så sätt slutligen bli Imam Askaris (fvmh) tjänarinna (och därefter gifta sig). Å andra sidan är den shiitiska övertygelsen även att Tidens Imam (Gphf) blev Imam såsom Jesus (fvmh) blev profet i barndomen, och att Gud gav dem visdom och felfrihet från första början.[19]

Enligt shiitisk tro saknar jorden aldrig Guds Bevis, och således är det omöjligt att det inte skulle finnas någon felfri Imam, dock kan Imamen vara fördold.[20] Både den kristna tron på Jesus (fvmh) uppstigning och den shiitiska tron på Mästaren och Beviset Mahdi (Gphf) är baserade på vittnesbörd från de troende, vilkas förväntan redan hade etablerats hos dem sedan tidigare.

[1] Azhir, Asadollah, ”Jaygah-e ’Isa (fvmh) dar akhar al-zaman bavari va monji bavari-e mosalmanan”, Faslnameh-ye ’elmi-tarviji-e Daneshgah-e Qom, sjätte året, nr. 2-3.

[2] Daylami, Hasan ibn Muhammad, Irshad al-qulub ila al-sawab, vol. 1, s. 66, al-Sharif al-Radi, Qom, 1:a upplagan, 1412 AH (1991-1992 e.Kr.).

[3] Det har hänvisats till honom 93 gånger totalt i den nobla Koranen, och två gånger har det talats om hur hans födsel gick till.

[4] Kapitlet al-Maidah, vers 17.

[5] Kapitlet Al ’Imran, vers 55.

[6] Markus, 16:9 och Lukas, 24:51.

[7] Första Thessalonikerbrevet, 4:15-17; Markus 9:1.

[8] ««وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِها; kapitlet al-Zukhruf, vers 61.

[9] Tabrasi, Fadl ibn Hasan, Majma’ al-bayan fi tafsir al-Quran, vol. 9, s. 82.

[10] Suyuti, Jalal al-Din, al-’Arf al-wardi fi akhbar al-Mahdi, s. 176.

[11] Sunan Abi Dawud, Bab khuruj al-Dajjal, nr. 3766.

[12] Ibn Khaldun, ’Abd al-Rahman ibn Muhammad, Tarikh Ibn Khaldun, forskning av Shahadah, Khalil, vol. 1, s. 620.

[13] Ibn ’Arabi, Muhy al-Din, al-Futuhat al-Makkiyyah, vol. 3, s. 327, Dar Sadir, Beirut.

[14] Ibid, s. 328.

[15] Ibid.

[16] al-Barzanji, al-Isha’at li-ashrat al-sa’ah, s. 108, Matba’at al-Mashhad al-Husayni, Kairo, 1370 AH (1950-1951 e.Kr.).

[17] Majlisi, Muhammad Baqir, Bihar al-Anwar, vol. 51, s. 89, Dar ihya al-turath al-’arabi, Beirut, 2:a uppl., 1403 AH (1982-1983 e.Kr.).

[18] Nemayeh-haye “Revayat-haye dall bar farzand dashtan-e Emam Hasan ‘Askari va vasiyyat be madaresh”, fråga 2757; “Veladat-e Emam Zaman (Gphf)”, fråga 2833.

[19] Bihar al-Anwar, vol. 51, s. 23-24.

[20] Nemayeh-haye “Hujjat-e Khoda dar zamin az ‘Isa (fvmh) ta Payambar-e eslam (Gvhf)”, fråga 13335; “Favayed-e vojoudi-e Emam Zaman (Gphf) dar asr-e gheybat”, fråga 654.

Källa: islamquest.net

*

[1] Dajjal betyder ”bedräglig” och ”lögnaktig” på arabiska. Dajjal syftar på en person som kommer att vilseleda många människor med häpnadsväckande saker under den sista tiden, och kommer slutligen dödas av profeten Jesus (fvmh). Det finns olika åsikter om vem eller vad Dajjal är. Vissa anser att Dajjal är en person, och andra anser att Dajjal är en symbol för någonting, såsom ett system.

[2] Se koranvers 3:45.

[3] Bernströms översättning av en del av koranvers 43:61.

[4] En sunnimuslimsk rättslärd och historiker från 1400-talet e.Kr.

[5] Att det citerats så pass mycket att det skapar visshet och inte går att förneka.

[6] En sunnimuslimsk lärd från 800-talet e.Kr.

[7] En sunnimuslimsk historiker, politiker och samhällsfilosof från 1300-talet e.Kr.

[8] Det finns olika betydelser för vad en sufist är. En av betydelserna är en följare av en speciell ideologi och skola som heter sufism, som lägger stor vikt vid andlighet och att rena sin själ. Sufismen accepteras inte fullständigt i shiaislam, då det finns olika saker i ideologin som strider mot islam och anses vara påhittade saker, trots att andlighet även är av stor vikt i shiaislam.

[9] Ibn al-’Arabi var en muslimsk lärd, mystiker, poet och filosof från 1100-1200-talet e.Kr. Han har beskrivits vara den största mystikern i islams historia. Han har skrivit över tvåhundra böcker.

[10] Muhammad ibn Abd al-Rasul ibn Abd al-Sayyid, känd som Barzanji, var en sufisk korantolkare och rättslärd från 1600-talet e.Kr. Han följde den sunnitiska shafi’i-skolan. Han har skrivit boken al-Isha’ah li-Ashrat al-Sa’ah som handlar om tecken under den sista tiden och tecken på Imam Mahdis (Gphf) framträdande.

[11] Tolvshiiter; de shiamuslimer som tror på tolv felfria Imamer, ledare, kalifer och efterträdare efter Profeten Muhammed (Gvhf).

1 svara
 1. Fuad
  Fuad says:

  Dajjal är både människa och även vårt samhälle system i världen är byggd av hans anhang.
  Ha Tålamod.
  Ha tålamod !
  Det finns alltid Gott i Guds vägledning.
  Ha Saber , uthållighet som kamelerna som stör på kö i slakte dag och när svärdet kommer över dom ger de inte så lite som rus i kroppen.

  Svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *