Fördelarna med att be för Imam Mahdis (Gphf) framträdande

I återberättelser från Imamerna (frid vare med dem) har det tydliggjorts att tidpunkten för Imam Mahdis (må Gud påskynda hans framträdande) ankomst tillhör de gudomliga beslut som kan ändras (bada’[1]), och att det är möjligt att framträdandet påskyndas eller försenas. Därmed kan det vara så att ett av villkoren för att Tidens Imams (Gphf) framträdande ska påskyndas är att de troende ska vara seriösa om och fästa vikt vid att be för att Muhammeds (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) familjs Qaims framträdande ska påskyndas.

Imam Sadiq (fvmh) informerade om israeliternas lättnad (faraj) före den fastställda tiden och beordrade shiiterna att be för att påskynda framträdandet: ”När israeliternas straff och svårigheter dröjde länge grät och jämrade de sig inför Gud i fyrtio dagar. Därefter uppenbarade Gud för Moses och Aron att de skulle rädda israeliterna och att Han ändrat på [Sitt beslut om att de skulle behöva vänta i] 170 år.” Imam Sadiq (fvmh) tillade: ”På samma vis kommer Gud att skapa faraj (lättnad) via oss om ni gör detta. Men om ni inte gör det kommer detta ärende att nå sin yttersta gräns.”

I en signerad skrivelse som utfärdats för Ishaq ibn Yaqub från Nahiya Muqaddasa[2] (den tolfte Imamen) nämnde Tidens Imam (Gphf) att böner för att faraj (lättnaden/framträdandet) ska påskyndas är en orsak till att det kommer äga rum för den som ber.

I en del av den ovanstående signerade skrivelsen sa Imamen såhär: ”Be mycket för att påskynda faraj (lättnaden), eftersom det är er faraj. Å Ishaq ibn Yaqub, frid vare med dig och må följarna vägledas.”

I många återberättelser som nått oss från de felfria Ahl al-Bayt (fvmd) har det hänvisats till vikten av att be för att övervinna problem och missöden.

Följande har återberättats från Imam Baqir (fvmh):

Ali ibn Ibrahim återberättar från sin far, från Himad ibn Isa, från Hurayz, från Zurara, från mästaren Imam Muhammad Baqir (fvmh): ”Han sa till mig: ”Ska jag inte hänvisa till någonting som Guds Sändebud (Gvhf) inte nämnt ett undantag för?” Jag sa: ”Jo.” Imamen sa: ”Åkallan avvärjer allvarliga svåra öden”, samtidigt som han placerade sina fingrar mot varandra.”

Imam Sadiq (fvmh) har också sagt följande i en återberättelse gällande vikten av åkallan:

Husayn ibn Muhammad berättar från Mu’ali ibn Muhammad, från al-Washa’, från Abdullah ibn Sinan, att han hörde Imam Sadiq (fvmh) säga: ”Åkallan avvärjer ett öde som har blivit allvarligt svårt. Be mycket, eftersom det är nyckeln till varenda barmhärtighet och framgång. Det går inte att nå sin önskan och det som finns hos Gud (den Allsmäktige och Glorifierade) utom genom åkallan. Förvisso knackas det aldrig mycket på en dörr förutom att den öppnas för den som knackar på den.”

De effekter och fördelar som finns med att be för påskyndandet av Auktoritetsinnehavarens, Guds största kvarlämnings (Gphf) framträdande är enligt följande:

1 – Enligt mästaren Tidens Imams (Gphf) uppmaning medför det faraj och lättnad för den som ber för att Imamens framträdande ska påskyndas.

2 – Att be för att framträdandet ska påskyndas ger upphov till att välsignelser ökar.

3 – Att be för att framträdandet ska påskyndas är i själva verket ett uttryck för hjärtlig kärlek.

4 – Att be för att framträdandet ska påskyndas är ett tecken på att den som ber tillhör de som väntar på Imamen, och i återberättelser har en hög position tillskrivits de som väntar på Imamen.

5 – Att be för att framträdandet ska påskyndas innebär att man återupplivar frågan om de felfria Imamernas (fvmd) auktoritet.

6 – Att be för att framträdandet ska påskyndas ger upphov till sorg och rädsla för den förbannade Satan.

7 – Att be för att framträdandet ska påskyndas ger upphov till att man räddas från konflikter vid den sista tiden.

8 – Att be för att framträdandet ska påskyndas ger upphov till att en del av Imamens rättigheter observeras. Att observera rättigheter tillhörande någon som åtnjuter rättigheter hör till de mest obligatoriska angelägenheterna.

9 – Att be för att framträdandet ska påskyndas är att hedra Gud och Guds religion.

10 – Mästaren Tidens Imam (Gphf) ber för den som ber för honom.

11 – Den som ber för Imamen kommer att inkluderas i Imamens förböner på domedagen.

12 – Den som ber för Imamen kommer, om Gud vill, inkluderas i Profetens (Gvhf) förböner.

13 – Att be för att påskynda Imamens framträdande är att lyda Guds bud och att söka Hans nåd och ynnest.

14 – Att be för att påskynda Imamens framträdande ger upphov till att böner besvaras.

15 – Att be för att påskynda Imamens framträdande är att visa tacksamhet gentemot Sändebudets (Gvhf) uppdrag.

16 – Att be för att påskynda Imamens framträdande ger upphov till att missöden avvärjs.

17 – Att be för att påskynda Imamens framträdande ger upphov till att ens försörjning ökar, om Gud vill.

18 – Att be för att påskynda Imamens framträdande ger upphov till att synder förlåts.

19 – Att be för att påskynda Imamens framträdande ger upphov till att man äras av att få träffa Imamen då man är vaken eller drömmer.

20 – Att be för att påskynda Imamens framträdande ger upphov till att man, ifall man dör, får återvända till världen när Imamen framträder.

21 – Den som ber för Imamens framträdande kommer att tillhöra Profetens (Gvhf) bröder (eller systrar).

22 – Att be för att påskynda Imamens framträdande ger upphov till att vår mästare Tidens Imam (Gphf) snabbare kommer att framträda.

23 – Att be för att påskynda Imamens framträdande räknas som att man följer Profeten och Imamerna (fvmd).

24 – Att be för att påskynda Imamens framträdande är att vara lojal mot Guds förbund och avtal.

25 – Att be för att påskynda framträdandet har en positiv inverkan på ens föräldrar.

26 – Det resulterar i ens dygdighet i att observera vad som anförtrotts en.

27 – Ens hjärta kommer att lysas upp av Imamens ljus (Gphf) mer.

28 – Att be för att påskynda Imamens framträdande leder till att man lever längre, om Gud vill.

29 – Att be för att påskynda Imamens framträdande ger upphov till samarbete i goda och dygdiga handlingar.

30 – Att be om att Imamens framträdande ska påskyndas ger upphov till att man kommer hjälpa Gud och besegra Hans fiender, med Guds den Upphöjdes hjälp.

31 – Att be för att påskynda Imamens framträdande ger upphov till att man vägleds till den ärade Koranens ljus.

32 – Att be för att Imamens framträdande ska påskyndas ger upphov till att man blir känd bland A’raf-folket[3].

33 – Att be för att påskynda Imamens framträdande ger upphov till att man får samma belöning som den som söker kunskap, om Gud vill.

34 – Att be för att Imamens framträdande ska påskyndas ger upphov till att man räddas från straff i nästa värld, om Gud vill.

35 – Att be för att Imamens framträdande ska påskyndas ger upphov till att man kommer att få goda nyheter vid ens död och att man kommer behandlas med mildhet.

36 – Att be för att Imamens framträdande ska påskyndas innebär att svara på Guds och Sändebudets (Gvhf) kallelse.

37 – Att be för att Imamens framträdande ska påskyndas ger upphov till att den som ber kommer att återuppstå tillsammans med De troendes ledare[4] (fvmh) och befinna sig i Imamens led.

38 – Den som ber för att framträdandet ska påskyndas kommer att vara en av de personer som Gud älskar mest.

39 – Den som ber för att framträdandet ska påskyndas kommer att tillhöra de käraste och mest respekterade personerna för Profeten (Gvhf).

40 – Den som ber för att framträdandet ska påskyndas kommer att tillhöra paradisets folk, om Gud vill.

41 – Den som ber för att framträdandet ska påskyndas kommer att inkluderas i Profetens (Gvhf) åkallan.

42 – De dåliga gärningarna som tillhör den person som ber för att framträdandet ska påskyndas kommer att bytas ut mot goda gärningar.

43 – Gud den Upphöjde accepterar andaktsutövningen tillhörande den som ber för att framträdandet ska påskyndas.

44 – Genom att be för framträdandet avlägsnas straff från jordens folk, om Gud vill.

45 – Den som ber för framträdandet belönas som den som hjälper förtryckta.

46 – Den som ber för framträdandet belönas som den som visar respekt och är ödmjuk mot de äldre.

47 – Den som ber för framträdandet belönas som den som kräver hämnd för den förtryckte mästaren Imam Hussein (fvmh).

48 – Den som ber för framträdandet kommer att bli lämplig för att ta emot de felfria Imamernas (fvmd) återberättelser.

49 – Andra kommer att få användning av ens ljus på domedagen.

50 – Man kommer att kunna medla för sjuttiotusen syndare.

51 – De troendes ledares (fvmh) bön för en kommer att uppfyllas på domedagen.

52 – Den som ber för framträdandet kommer att träda in i paradiset utan räkenskap.

53 – Den som ber för framträdandet kommer att räddas från törst på domedagen.

54 – Den som ber för framträdandet kommer att leva i paradiset för evigt.

55 – Den som ber för framträdandet ger upphov till att djävulen sargas och att hans hjärta såras.

56 – Den som ber för framträdandet kommer att få speciella gåvor på domedagen.

57 – Gud (den Allsmäktige och Glorifierade) kommer att förse en med paradisiska betjänter.

58 – Så länge man ber om det kommer man att befinna sig i Guds omfattande skugga, och Hans barmhärtighet kommer att nå en.

59 – Den som ber om framträdandet belönas med den som ger råd till troende.

60 – Änglar kommer att närvara i den sammankomst i vilken det bes för Mästaren Qaim (Gphf).

61 – Den som ber om framträdandet kommer att hedras av Gud.

62 – Änglarna kommer att be om att man förlåts.

63 – Man kommer att vara bland de rättfärdiga efter de felfria Imamerna (fvmd).

64 – Att recitera åkallan för framträdandet är att lyda De med auktoritet (Uli al-Amr), vilka Gud gjort det obligatoriskt för andra att lyda.

65 – Recitering av åkallan för framträdandet ger upphov till att Gud, den Allsmäktige, blir nöjd.

66 – Recitering av åkallan för framträdandet ger upphov till att Profeten (Gvhf) blir nöjd.

67 – Recitering av denna åkallan är den mest behagliga gärningen inför Gud.

68 – Den som ber om framträdandet kommer att vara en av dem som Gud låter styra i paradiset, om Gud vill.

69 – Räkenskapen kommer att vara enkel för den som ber om framträdandet.

70 – Denna åkallan kommer i barzakh[5] och på domedagen att vara en vänlig följeslagare till den person som ber om detta.

71 – Recitation av åkallan för framträdandet är en av de bästa handlingarna.

72 – Recitation av åkallan för framträdandet ger upphov till att sorg hålls borta från en.

73 – Åkallan under fördoldheten är bättre än åkallan vid Imamens (fvmh) framträdande.

74 – Änglarna ber för den som ber om att framträdandet ska påskyndas.

75 – Den som ber om att framträdandet ska påskyndas kommer att inkluderas i Imam Sayyid al-Sajidins[6] (fvmh) åkallan – som innehåller många viktiga punkter och fördelar.

76 – Recitation av åkallan för framträdandet är att hålla fast vid de två viktiga tingen (Thaqalayn; Boken och Ätten).

77 – Recitation av åkallan för framträdandet är att hålla fast vid Guds rep[7].

78 – Recitation av åkallan för framträdandet fulländar tron.

79 – Genom att recitera åkallan för framträdandet kommer man att få en belöning som liknar alla tjänares belöningar.

80 – Recitation av åkallan för framträdandet är att hedra Guds symboler.

81 – Recitation av åkallan för framträdandet medför belöningen för den som blir martyr bredvid den Helige Profeten (Gvhf).

82 – Recitation av åkallan för framträdandet medför belöningen för den som blir martyr under Mästaren Qaims (Gphf) fana.

83 – Recitation av åkallan för framträdandet medför belöningen för den som blir martyr då den hjälper vår mästare Tidens Imam (Gphf).

84 – Recitation av åkallan för framträdandet medför belöningen för den som hedrar lärda.

85 – Recitation av åkallan för framträdandet medför belöningen för den som ärar nobla personer.

86 – Den som ber för att framträdandet ska påskyndas kommer att återuppstå tillsammans med de felfria Imamernas (fvmd) grupp.

87 – Den som ber för att framträdandet ska påskyndas kommer att öka i rang i paradiset.

88 – Den som ber för att framträdandet ska påskyndas kommer att vara säker från dåligt resultat vid räkenskapen under domedagen.

89 – Den som ber för att framträdandet ska påskyndas kommer att nå martyrernas högsta ranger på domedagen.

90 – Den som ber för att framträdandet ska påskyndas kommer att nå seger genom Fatima Zahras (fvmh) förbön.

Referenser

– al-Ihtijaj ’ala ahl al-lijaj, Ahmad ibn Ali Tabrasi, vol. 2, Mashhad, Nashr Mortaza, 1:a upplagan, år 1403 AH (1982-1983 e.Kr.).

– Usul al-kafi, Muhammad ibn Ya’qub Kulayni, översatt av Mohammad Baqer Kamareh-i, Qom, Osveh, 1375 SH[8] (1996-1997 e.Kr.).

– al-Kafi, Muhammad ibn Ya’qub Kulayni, Teheran, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 4:e uppl., 1407 AH (1986-1987 e.Kr.).

– Kamal al-din wa tamam al-ni’mah, Muhammad ibn Ali ibn Babawayh, vol. 2, Teheran, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1359 SH (1980-1981 e.Kr.).

– Text och översättning från Kamal al-din wa tamam al-ni’mah, Muhammad ibn Ali ibn Babawayh, översatt av Mansour Pahlavan, forskning och korrigering: Ali Akbar Ghaffari, vol. 2, Qom, Sazman-e chap va nashr, 1380 SH (2001-2002 e.Kr.).

– Mikyal al-makarim dar favayed-e dua baraye Hazrat-e Qaem (fvmh) (översättning), Mohammad Taqi Esfahani, vol. 2, Qom, Jamkarans heliga moské, 1387 SH (2008-2009 e.Kr.).

– Mikyal al-makarim fi fawaid al-du’a lil-Qaim (fvmh), Muhammad Taqi Esfahani, vol. 2, Qom, Muassisat al-Imam al-Mahdi (fvmh), 5:e uppl., 1428 AH (2007-2008 e.Kr.).

[1] Det arabiska ordet ”bada’” betyder bokstavligen ”manifestation” och ”framträdande”. Shiamuslimer använder ordet bada’ som ett uttryck för att öden kan ändras beroende på ens handlingar. Enligt Koranen är man inte alltid hindrad från att bestämma och förändra sitt öde. Se bland annat koranverserna 37:143-144 i vilka det sägs att profeten Jona (fvmh) skulle ha stannat kvar i valfiskens mage tills återuppståndelsens dag om han inte hade prisat Gud.

[2] al-Nahiya al-Muqaddasa betyder bokstavligen den heliga riktningen eller platsen på arabiska, och är ett uttryck som shiamuslimerna har använt för att referera till den tionde, elfte eller tolfte Imamen (fvmd) eller Imam Mahdis (Gphf) speciella ombud.

[3] Se koranvers 7:46. A’raf betyder höjder på arabiska. Enligt Koranen står det på dessa höjder vissa personer som kan se vilka människor som kommer att hamna i paradiset eller helvetet.

[4] Amir al-Mu’minin på arabiska och syftar på den förste Imamen Ali ibn Abi Talib (fvmh).

[5] Världen efter döden och innan återuppståndelsens dag. Se koranvers 23:100.

[6] Mästaren över de som bugar mot marken inför Gud; Sayyid al-Sajidin är en av den fjärde Imamen Sajjads (fvmh) titlar.

[7] Se koranvers 3:103.

[8] SH = Shamsi (att det relaterar till solen; shams betyder sol på arabiska), det vill säga enligt tideräkningen som används i Iran och som börjar med Profetens (Gvhf) utvandring till Medina, och följer solen (och inte månen som i den islamiska hijri-kalendern).

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *