Vad menas med att vänta på faraj (framträdandet)?

Inledning

Uttrycket ”att vänta på faraj” är känt bland shiamuslimer. Faraj betyder bokstavligen frihet och att nå lycka. Shiiter använder detta uttryck för perioden då Imam Mahdi (må Gud påskynda hans framträdande) är i fördoldhet och hans följare väntar på hans ankomst och framträdande. En av de viktigaste och mest heliga uppgifterna för en shiamuslim i form av en följare av islam och den shiitiska skolan, är att vänta på Imam Mahdis (Gphf) framträdande. Muslimer, och särskilt shiamuslimer, anser att frågan om att vänta på Imam Mahdis (Gphf) faraj tydligt har nämnts i de himmelska böckerna, inklusive Koranen. Den Heliga Koranen säger: ”I DEN bok av visdom [som Vi skänkte David] efter [den första] påminnelsen har Vi skrivit att Mina rättskaffens tjänare skall ärva jorden.”[1] Med hjälp av denna vers kan man förstå att jorden inte för evigt kommer att styras av regenter som följer sina lustar och sin vrede, eller av personer som söker efter maktpositioner eller de som blivit fångar till sina egna begär.

Väntan på framträdandet i olika religioner i världen

Genom att läsa de heliga böckerna tillhörande olika religioner och skolor runt om i världen, finner vi detta faktum att övertygelsen om en reformators och fredsmäklares framträdande – och att reformatorn kommer att framträda vid den sista tiden och reformera världen, efter att den varit full av förtryck och orättvisa, och etablera rättvisa i den – är en internationell och universell övertygelse. I Psaltaren läser vi till exempel: ”inför Herren – se, han kommer, se, han kommer för att råda över jorden, råda rättvist över världen, råda trofast över folken.”[2] Och i Toran står det: ”…Om uppfyllelsen dröjer, så vänta tåligt, den kommer förvisso, den uteblir inte.”[3] I Nya Testamentet har det även nämnts: ”Då skall man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet.”[4] I hinduernas heliga böcker läser vi också: ”Kalki, den tionde manifestationen av Vishnu, kommer att framträda som en komet ridandes på en vit häst vid slutet av järnåldern (kaliyuga), samtidigt som han håller i ett lysande blottat svärd, och fullständigt förgöra de onda.”[5] I manikeismens heliga bok (Shabuhragan) har det även nämnts: ”Visdom kommer att träda fram i Guds stad under den sista tiden, och sprida rättvisa i världen.” I zoroastriernas heliga böcker står det: ”Saosyant kommer att sprida religionen över [hela] världen.”[6]

Även om vi inte kan nå en gemensam nämnare i världens generella syn på reformatorn vid den sista tiden via alla löften, bortsett från dess personlighet, indikerar alla de på en definitiv sanning, vilken är att alla nationer och folkgrupper i världen hört löftet om en universell reformator.

Väntan på framträdandet i islam

Även i islam är frågan om att vänta på framträdandet mycket gammal. Ett exempel på att denna trosuppfattning funnits för länge sedan är att vissa pretendenter påstått sig vara Mahdi sedan islams början. I islam har frågan om att vänta på framträdandet varit så pass viktig att den noble Profeten (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) beskrivit frågan som hans nations bästa gärning. Imam Sadiq (frid vare med honom) anser att ett av villkoren för att tjänarnas handlingar ska accepteras är att vänta på Mahdis (Gphf) styre (att vänta på framträdandet). Imamen har även sagt: ”Vänta på framträdandet morgon och kväll.” Som vi nämnde i inledningen säger också den välsignade Koranen: ”I DEN bok av visdom [som Vi skänkte David] efter [den första] påminnelsen har Vi skrivit att Mina rättskaffens tjänare skall ärva jorden.”[7]

Det finns många återberättelser från de felfria Imamerna (fvmd) angående att vänta på framträdandet, bland annat:

Abu Basir frågade Imam Sadiq (fvmh): ”När sker faraj (framträdandet)?”

Imamen (fvmh) sa: ”Faraj äger rum genom att den som vet om detta väntar [på det].”

Imam Sajjad (fvmh) sa: ”Att vänta på faraj är den största faraj.”

Imam Ridha (fvmh) sa: ”Är det inte faraj att vänta på faraj? Gud, den Allsmäktige och Glorifierade, sa: ”…Vänta då! Förvisso skall Jag [också] med er vara bland de som väntar.””[8]

Imam Kazim (fvmh) sa: ”Shiiterna har tränats i tvåhundra år med önskan (och hoppet om Mahdis (fvmh)) faraj.”

Imam Sajjad (fvmh) har nämnt vikten av och belöningen för att vänta på Auktoritetsinnehavarens (Gphf) framträdande i en lång återberättelse:

Imam Ali ibn Hussein (fvmd) sa: ”…Förvisso kommer de människor under fördoldhetsperioden som är övertygade om hans (den tolfte Imamens) ledarskap och väntar på hans framträdande att vara bättre än alla tidsperioders människor, eftersom Gud (upphöjt är Hans Namn) kommer skänka dem så pass mycket intelligens, förståelse och kännedom att de kan se vad som är dolt för dem. Folket vid den tiden kommer att räknas som de som stred tillsammans med Guds Sändebud (Gvhf) med svärd. De är med rätta de uppriktiga [tjänarna] och våra sanningsenliga anhängare. Dessa personer är de som dolt och öppet kommer kalla människorna till Guds [religion].”

I en signerad skrivelse från Tidens Imam (fvmh) som utfärdades genom Muhammad ibn Uthman för Ishaq ibn Yaqub[9] står det: ”Be mycket för att påskynda faraj, eftersom det i sig självt är en faraj och lättnad för er.”

Ja! Detta är mahdavismens stora filosofi, samtidigt som det är ett förutseende om en serie allvarliga förändringar, oordningar, blodspillan och orättvisa (innan framträdandet); det är ett förutseende om en lycklig framtid och förnuftets fullständiga seger över ignoransen, monoteism över polyteism, tro över tvivel, rättvisa över förtryck och salighet över ondska.

I den heliga religionen islam har det även öppnats en speciell dörr för väntan på framträdandet, och vi kommer att berätta om kännetecken och instruktioner för de som väntar. Här kommer vi nu att presentera en handfull exempel på vissa av de sanna väntarnas uppgifter:

Plikterna för de som väntar

Att jobba med och förbättra sig själv och att rena sitt inre kommer att nå sin höjd ifall man även önskar rena världen, och inte bara sig själv. Den som verkligen väntar på framträdandet bör även agera praktiskt baserat på väntan och hopp, utöver att endast vara övertygad, hoppas och vänta mentalt.

Imam Sadiq (fvmh) sa: ”Den som hoppas på att få tillhöra Mästaren Qaims följeslagare, måste blicka på vägen och uppträda med måttfullhet och godhet. En sådan person är en sann väntare…”

Med hänsyn till återberättelser kan man dela in uppgifterna för de som väntar på Imam Mahdis (Gphf) framträdande i följande fyra delar:

  • Att be för att den sanne reformatorn vid den sista tiden skyddas från de djävulska jinnernas[10] och människornas ondska och att hans framträdande påskyndas.
  • Att ge allmosa med vad som än är möjligt för bevarandet av Imamens välsignade existens.
  • Att ställa sig upp för att hedra Imamen då man hör hans namn, och särskilt när man hör titeln Qaim.
  • Att be Gud om att Han skyddar ens religion och tro under den sista tiden och fördoldhetsperioden.

Källa: danesh.roshd.ir

[1] Bernströms översättning av koranvers 21:105.

[2] Bibel 2000, Psaltaren, 96:13.

[3] Bibel 2000, Habackuk 2:3.

[4] Bibel 2000, Mark 13:26.

[5] Översatt från persiska. Liknande innehåll finns även med engelsk översättning, se: Gitagovinda, Sri Dasavatara-stotra, vers 10.

[6] Jamasp Nameh.

[7] Bernströms översättning av koranvers 21:105.

[8] Imam Ali Islamic Centers översättning av en del av koranvers 7:71; 10:20; 10:102.

[9] Det är möjligt att han var Sheikh Kulaynis bror.

[10] Speciella osynliga varelser som skapats av eld (se koranvers 38:76; Satan är en jinn). Det är dock möjligt att se dem, men det är ytterst sällan det händer.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *