Vad är syftet med Imam Mahdis fördoldhet?

Det har nämnts olika visdomar för fördoldheten (ghayba) i återberättelser och instruktioner från Imamerna (frid vare med dem). En av orsakerna till fördoldheten är att världen under fördoldhetsperioden gradvis kommer att bli intellektuellt, moraliskt och praktiskt redo för framträdandet av den sanne reformatorn och den som ger ordning åt människornas situation. Detta eftersom Imamens framträdande inte är likt profeternas och Guds övriga Bevis framträdanden, som baserats på vanliga och synliga orsaker. Imamens metod för att leda världen kommer att baseras på fakta och verkligheter, och han kommer att överge förställning (taqiya). Detta kräver utveckling av vetenskaper och läror, och människors intellektuella och moraliska utveckling; på sådant vis att världen finner potential för att kunna acceptera islams läror och globalisering av Koranens regering.

Folkets test

Tidens Imams (må Gud påskynda hans framträdande) fördoldhet ger upphov till att det dolda hyckleriet hos vissa människor avslöjas, att de sanna troendes verkliga tro blir tydlig, att människorna testas vid olika händelserna under denna period och att de goda och onda bland dem exponeras. Således frågade man Imam Baqir (fvmh) om när deras, Ahl al-Bayts[1], lättnad (faraj) kommer. Då sa Imamen: ”Denna angelägenhet kommer inte att äga rum, förutom när ni gallras och de smutsiga, och de rena och uppriktiga fullständigt separeras från varandra.”

Tidens Imams (Gphf) framträdande och dess villkor

Tidens Imams (Gphf) framträdande beror på olika villkor, vilka bland annat är: Förekomsten av hängivna och troende följeslagare som är redo att offra reservationslöst på Guds väg och som inte försummar att följa Guds Bevis (den felfrie Imamens) befallningar. Ett annat villkor är den intellektuella och ideologiska beredskapen hos folkmassorna så att de helhjärtat och entusiastiskt kommer att acceptera Imam Mahdis (Gphf) befriande kallelse, och att de förbereder grunden för den globala rättvisans regering så gott det går.

Framträdandets tecken

Trots att ingen specifik tidpunkt har nämnts för Tidens Imams (Gphf) framträdande, har det dock i återberättelser från Ahl al-Bayt (fvmd) hänvisats till olika händelser i form av tecken på framträdandet, vilka kommer att äga rum samtidigt som eller kort före Imam Mahdis (Gphf) framträdande. Man klassificerar dessa tecken baserat på olika aspekter. En viktig del av dessa tecken benämns som icke definitiva tecken på framträdandet, vars antal är mer än ett hundratal. Bland annat har de angetts vara cirka 108 stycken enligt en återberättelse från Imam Sadiq (fvmh). Några av dessa tecken är att förtryck kommer att bli omfattande, att det kommer att hittas på saker (i religionen), att sanningen kommer att nonchaleras, att det kommer att fattas tycke för falskhet, att man kommer att vända ryggen mot Koranen, att äldre kommer att bemötas respektlöst, att tillåtna ting kommer att förbjudas och förbjudna ting kommer att tillåtas, att anbefallning till gott och förbjudande av ont kommer att utelämnas, att stora synder kommer att begås öppet, att det kommer att ske mycket blodsutgjutelse, att bönen kommer att bagatelliseras, att det kommer att tävlas om förbjuden handel och att folk kommer att svära falska eder och vända sig till mutor, förströelseartade sysslor (lahw) och bortkastat nöje (la’ib).

Hur Mahdis (Gphf) framträdande kommer att ske

När framträdandet äger rum – efter det himmelska ropet som kommer att kalla människorna till att följa sanningen – kommer Imam Mahdi (Gphf) att befinna sig bredvid Guds Hus – mellan Rukn (pelaren vid den Svarta stenen) och Maqam (Maqam Ibrahim) – och han kommer att erhålla lojalitet från sina anhängare, som är cirka 313 personer. Därefter kommer han att tala till folket i sitt första tal bredvid Guds Hus och bland annat säga: ”Den som vill se Adam och Seth; skåda att jag är Adam och Seth. Den som vill se Noa och Sem… Abraham och Ismael… Moses och Josua… Jesus och Simon… Muhammed och Ali (fvmd); skåda att jag är Noa och Sem… Muhammed och Ali…” Därefter kommer han att recitera verser från var och en av de himmelska böckerna, inklusive Toran, Evangeliet och Koranen, och kalla människorna till att fullständigt följa Guds lagar. Efter det kommer folk att ansluta sig till Imamens följeslagare ögonblick för ögonblick. Sedan, med hjälp av dolt och synligt gudomligt bistånd, folkets stöd och de troende och uppriktiga följeslagarnas uppoffringar, kommer den globala rättvisans regering att etableras över hela världen efter att man kämpat mot fienderna.

Källa: hawzah.net

[1] Ordagrant ”Husets folk” på arabiska. Det som menas med Ahl al-Bayt är Profeten Muhammeds (Gvhf) familj som han lämnade efter sig tillsammans med den Heliga Koranen till muslimerna. Det som menas med Profetens (Gvhf) familj i detta fall är de felfria familjemedlemmarna eftersom Koranen också är felfri. Enligt återberättelsen Hadith al-Thaqalayn kommer den som håller fast vid de två (Koranen och Ahl al-Bayt) aldrig gå vilse, och de två kommer att vara tillsammans ända fram till domedagen. Därmed är inte Profetens (Gvhf) fruar inkluderade i benämningen Ahl al-Bayt.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *