Imam Mahdis (Gphf) regerings egenskaper

Spridning av rättvisa

Etablering av rättvisa över hela världen och utrotning av orättvisor och diskriminering hör till Imam Mahdis (må Gud påskynda hans framträdandee) regerings viktigaste mål. Denna viktiga prestation har specificerats i de flesta återberättelser som erhållits från Ahl al-Bayt (frid vare med dem), och i dessa återberättelser har det till och med inte betonats lika mycket om inbjudan till monoteism och motstånd mot polyteism och förnekelse som det gjorts om etablering av rättvisa och dess genomförande. I ett uttalande från Imam Ridha (fvmh) har det nämnts: ”Gud, den Upphöjde, kommer genom Mästaren Mahdi (Gphf) att rena jorden från allt förtryck, och ingen kommer att våga förtrycka någon annan.”

Välstånd och komfort

Ett av resultaten med Tidens Imams (Gphf) styre är allmänt välstånd och välfärd. Denna angelägenhet kommer att skapa grunden för människornas andliga och intellektuella utveckling och framsteg. Gällande detta har den noble Profeten (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) sagt: ”När min Mahdi (Gphf) reser sig bland min nation… kommer människorna under hans tid att erhålla välsignelser som man aldrig någonsin tidigare har erhållit. Himlen kommer att sända ned sitt regn över dem, och jorden kommer att avslöja sina välsignelser.”

Implementering av principen om jämlikhet

En av Imam Mahdis (Gphf) regerings planer är att fullständigt implementera principen om jämlikhet. Denna välsignelse kommer att skapa grunden för fördelning av rikedomar, och människornas förnödenheter kommer att distribueras rättvist bland alla människor, och ackumulation och hamstring av rikedomar kommer att förhindras. Ingen kommer att förbli fattig eller behövande som en konsekvens av detta program.

Omfattande styre

Under Tidens Imams (Gphf) tid kommer en enda världsregering att sättas i verket. Det är evident att detta endast är möjligt genom att grunderna för oenigheter och tvister elimineras. Vid den tiden kommer alla människor att behandla varandra som medlemmar i en familj baserat på uppriktighet och kärlek. Med hänvisning till omfattningen av Tidens Imams (Gphf) styre har det i en återberättelse från Guds Sändebud (Gvhf) nämnts på följande vis: ”Jag svär vid Gud som utsett mig till profet, om det bara finns en dag kvar av världens livslängd kommer Gud att förlänga den dagen så pass mycket att Mahdi (Gphf) kommer att göra revolution, och hans styre kommer att omfatta öst och väst i världen.”

De missgynnades styre

I den regering som Imam Mahdi (Gphf) kommer att etablera kommer de missgynnade och förtryckta klasserna i samhället att ha kontroll över ärenden, och överklassen och de arroganta som alltid vägrat att acceptera sanningen och rättvisa genom historien, och som alltid på grund av ambitioner om att bli överlägsna och få mer makt gjort motstånd mot profeternas och efterträdarnas reformistiska rörelser, kommer inte att ha någon ställning i Imamens regering. Vers 5 i korankapitlet al-Qasas (Berättelserna) talar tydligt om de förtrycktas och underlägsnas ledarskap och styre under perioden efter Tidens Imams (Gphf) framträdande och ger glada nyheter om de förtrycktas styre och slutet på perioden av förtryck och aggression: ”Och Vi bestämde att gynna de som förtrycktes på jorden, och göra dem till ledare, och att göra dem till arvtagare.”[1] Det är tydligt att Guds löfte – även om det uppfylls sent – är obestridligt.

Tillväxt av moraliska dygder

När den utlovade världsregeringen upprättats kommer de moraliska dispositionerna att blomstra och de omoraliska dispositionerna kommer att försvinna från samhället, som en konsekvens av Imamens (Gphf) riktlinjer och vägledning. Ali ibn Abi Talib (fvmh) har klargjort att när Muhammeds (Gvhf) familjs Qaim gör revolution kommer människornas hjärtan att renas från hat och fiendskap, och man kommer att leva sida vid sida som sanna bröder med fullständigt lugn, säkerhet, uppriktighet och kärlek.

Utbredning av kunskap

Ett av Imam Mahdis (Gphf) styres kännetecken är den enastående utbredningen av kunskap. Imam Sadiq (fvmh) sa: ”Kunskap är 27 bokstäver. Allt som Guds profeter har erbjudit mänskligheten är bara två delar av dessa 27 delar av kunskap, och människorna har endast varit bekanta med två delar av dessa vetenskaper sedan skapelsens början. När vår Qaim reser sig kommer han att presentera de 25 andra delarna av kunskap för folket och utbreda kunskapen.” Därmed kommer dessa befintliga viktiga vetenskapliga framsteg, såväl som andra framsteg som kommer att äga rum fram till Imamens framträdande, att vara mycket obetydliga jämfört med den kunskapsmässiga tillväxten under Imam Mahdis (Gphf) styre.

Oöverträffad säkerhet

Tidens Imam (Gphf) kommer kort efter sitt framträdande att etablera säkerhet över hela världen genom implementering av rättvisa. Det är evident att när människorna får säkerhet på alla sätt och vis och att frukterna av deras ansträngningar når dem obeskuret, kommer det olycksbådande fenomenet av exploatering och profitering att försvinna och grunden för en allsidig säkerhet kommer att skapas.

Imam Ali ibn Abi Talib (fvmh) har visat på detta faktum och sagt: ”När vår Qaim reser sig kommer alla kvinnor vid den tiden, med alla sina skönheter och prydnader, att gå avståndet från Irak till Levanten ensamma utan den minsta rädsla.”

Domsrättens framsteg

På grund av användningen av avancerade vetenskapliga hjälpmedel och anställningen av pålitliga och kapabla människor till rättsliga poster under Tidens Imams (Gphf) styre, kommer de gudomliga lagarna att implementeras fullt ut och ingen kommer att förtryckas så mycket som ett nålhuvud i omfattning och ingen kommer att få sina rättigheter kränkta.

I detta avseende har Imam Baqir (fvmh) sagt: ”Efter Mahdis (Gphf) framträdande kommer ingen rättighet att fortsätta stå till någon annans förfogande, förutom att Imamen tar tillbaka den [rättigheten] och ger den till dess ägare.”

Fördelning av egendomar

När egendomar kommer till Tidens Imams (Gphf) förfogande, kommer Imamen att ge till alla människor i den grad de behöver genom att ta hänsyn till deras behov. Imam Baqir (fvmh) sa: ”När Ahl al-Bayts Qaim gör revolution kommer han att fördela statskassan lika och rättvist bland folket och säga till människorna: ”Kom och ta så mycket av dessa egendomar som ni behöver, och detta är just de saker som ni klippte släktband för och begick synd för att införskaffa det, och ni begick till och med blodsutgjutelse, mord och brott för det…” Han kommer att visa generositet och storsinthet vid fördelning av egendomar på sådant vis att ingen har handlat likadant förrän den dagen.”

Imam Mahdi (Gphf) kommer efter att han etablerat den globala rättvisans regering att eliminera allt destruktivt som beror på de förtryckande tyrannernas styren, och han kommer inte att lämna kvar några spår av förstörelse och förödelse. Han kommer att utöka gator och vägar och stipulera särskilda regler i detta avseende. I en återberättelse från Imam Baqir (fvmh) har det sagts att under Imam Mahdis (Gphf) regeringstid kommer ingenting förstört att finnas kvar på jorden förutom att det återuppbyggs. I en återberättelse har det även nämnts att han vid den tiden kommer att bygga ut huvudvägarna mer vad man någonsin tidigare gjort.

Jorden kommer att renas från förtryckare

Ett av Imam Mahdis (Gphf) viktigaste uppdrag är att rena jorden från förtryckarnas nedsmutsning; på sådant vis att vissa av Imamens (Gphf) följeslagare, på grund av deras ytliga synsätt och naivitet, kommer att bli förvånade över Imamens intensiva åtgärder mot förtryckarna, nonchalanta om att rättvisa inte kommer att råda i samhället utan deras försvinnande. Med andra ord är Imamens obevekliga och bestämda kamp mot överträdare och förtryckare som att utföra en operation för att ta bort en farlig cancertumör i kroppen, vilket gör det möjligt att rena samhället allsidigt.

Återupplivning av islams regler

Imamen kommer att lära människorna hur man använder reglerna korrekt och återuppliva den del av Boken och traditionerna som har övergivits och åtskiljts. Imam Sadiq (fvmh) har i detta avseende sagt: ”Gud kommer att hedra islam efter att det förödmjukats, och Han kommer att återuppliva det efter att dess regler har övergivits. Han kommer att eliminera alla typer av påhitt genom Mahdi (Gphf), förgöra vilseledning och återuppliva de ursprungliga traditionerna.”

Industri- och teknikutveckling

I återberättelser som relaterar till händelserna under Imam Mahdis (Gphf) regeringstid har det hänvisats till frågor, som var och en av dem indikerar på den extraordinära utvecklingen inom teknik och industri vid den tiden. Imam Sadiq (fvmh) sa: ”När vår Qaim reser sig kommer Gud att öka hörsel- och synförmågan för våra anhängare; på sådant vis att han kommer att tala på långt avstånd med sina anhängare, och de kommer att höra hans ord och se Mästaren.” Den noble Profeten (Gvhf) sa: ”Vid den tiden kommer man att färdas över jorden under mindre än ett ögonblick; på sådant vis att om någon av dem vill åka till jordens öst eller väst vid en tidpunkt kommer detta att vara möjligt på kortast möjliga tid.”

Källa: hawzah.net

[1] Imam Ali Islamic Centers översättning av koranvers 28:5.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *