Imam Mahdi (Gphf) i den Heliga Koranen

Den noble Profeten (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) och de felfria Imamerna (frid vare med dem) – vilka är Koranens riktiga kommentatorer – har tolkat och parafraserat eller matchat många verser med Imam Mahdi (Gphf), vilka några av dem är:

”Och Vi bestämde att gynna de som förtrycktes på jorden, och göra dem till ledare, och att göra dem till arvtagare.”[1]

Det har återberättats från Ali ibn Abi Talib (fvmh) i parafraseringen av denna vers att det som menas med de förtryckta är Profetens (Gvhf) familj, då Gud slutligen kommer att upphöja denna familjs Mahdi och föra dem till ära och förödmjuka och kväsa deras fiender.

”Gud har lovat dem bland er som tror och lever rättskaffens att Han skall göra dem till ställföreträdare på jorden…”[2]

Imam Sajjad (fvmh) har förklarat denna vers och sagt: ”Jag svär vid Gud att dessa rättfärdiga troende är våra, Ahl al-Bayts, följare. Gud kommer att uppfylla detta välsignade löfte och ed genom den storartade mannen från vår familj, och han är denna nations Mahdi.”

”I DEN bok av visdom [som Vi skänkte David] efter [den första] påminnelsen har Vi skrivit att Mina rättskaffens tjänare skall ärva jorden.”[3]

Imam Baqir (fvmh) har i tolkningen av denna vers sagt: ”Det som menas med dem är Mästaren Mahdis (Gphf) följeslagare under den sista tiden.”

”Det är Han som har sänt Sitt Sändebud med vägledningen och [för att förkunna] den sanna tron som skall föras till seger över all [annan form av] gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för dem som sätter medhälpare vid Guds sida.”[4]

Abu Basir[5] frågade Imam Sadiq (fvmh) om denna vers. Imamen svarade genom att säga: ”Jag svär vid Gud att parafraseringen av denna vers ännu inte har ägt rum.” Abu Basir frågade: ”Må jag offras för dig! När kommer parafraseringen av denna vers att uppfyllas?” Imam Sadiq (fvmh) sa: ”När Muhammeds familjs Qaim (Gphf) reser sig med Guds vilja. När Imamen har gjort revolution kommer det inte att finnas [kvar] några spår av polyteism och månggudadyrkan, och den sanna religionen kommer då att dominera över alla religioner.”

”Tänk på hur Gud skänker nytt liv åt torr och död jord!…”[6]

I förklaringen till denna vers har Imam Baqir (fvmh) sagt: ”Gud, den Upphöjde, kommer att återuppliva jorden genom Mästaren Qaim (Gphf) efter att dess folk förnekat.” I en annan återberättelse har Imam Baqir (fvmh) gällande detta sagt: ”Det som menas med att jorden dör är att dess folk förnekar. Gud kommer att återuppliva jorden genom Mästaren Qaim (Gphf). Det vill säga att han kommer att etablera rättvisa på jorden.”

”…Om någon dödas med orätt, ger Vi den som för hans talan bemyndigande [att kräva rättvis vedergällning]; men denne skall inte gå för långt vad vedergällningen beträffar. [Den döde] har redan fått [Guds] hjälp.”[7]

Imam Baqir (fvmh) förklarade innehållet i denna vers och sade: ”Det som menas med ”den som dödas med orätt” är Hussein ibn Ali (fvmh) som dödades med orätt, och vi (Ahl al-Bayt) är förvaltarna av Mästarens blodspengar. När vår Qaim reser sig kommer han att kräva vedergällning för Imam Hussein (fvmh)… ”[Den döde] har redan fått [Guds] hjälp”, menas med att världen inte kommer att upphöra förrän hämnden för detta blod kommer att tas genom en man från Sändebudets (Gvhf) familj. Den mannen kommer att fylla världen med justhet och rättvisa, precis som den före det varit fylld med förtryck.”

”Det som Gud lämnar kvar är bäst för er, om ni är troende…”[8]

Den bortgångne Tabarsi har i boken Ihtijaj återberättat från Ali ibn Abi Talib (fvmh) att han sa: ”’Guds kvarlämning’ betyder Mahdi (Gphf), som kommer att komma efter att en lång period passerat, och han kommer att fylla jorden med rättvisa, precis som den kommer att fyllas med förtryck.”

Imam Baqir (fvmh) sa: ”När Mästaren Mahdi (Gphf) reser sig kommer han att luta sig mot Kabas vägg. Därefter kommer de första orden han säger att vara versen ”Det som Gud lämnar kvar är bäst för er, om ni är troende…” Från och med då kommer alla muslimer som hälsar på Mästaren att använda denna fras: ”Frid vare med dig, å Guds kvarlämning på Hans jord!””

”Vem är Den som bönhör den betryckte som ropar till Honom i nöd och befriar denne från det onda [som plågade honom], och vem är Den som har låtit er ta jorden i besittning?…”[9]

Det har återberättats från Imam Sadiq (fvmh) att han sa: ”Denna vers uppenbarades gällande Muhammeds (Gvhf) familjs Qaim. Jag svär vid Gud att det är han som kommer att be två enheter och recitera åkallan vid Maqam Ibrahim under uppresningen. Då kommer Gud att besvara hans bön och avlägsna hans sorg och utse honom till Sin ställföreträdare på jorden.”

”de som, om Vi ger dem makt och myndighet på jorden, förrättar bönen och ger åt de fattiga och anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt…”[10]

Imam Baqir (fvmh) sa: “Denna vers tillhör Muhammeds (Gvhf) familj; alltså den tolfte Imamen, den utlovade Mästaren Mahdi (Gphf) och hans följeslagare, vilka Gud kommer att placera i öst och väst i världen, och göra så att islams religion kommer att dominera, och Han kommer att upplösa alla falska innovationer med hjälp av honom och hans följeslagare.”

“Alif lam meem. DENNA Skrift – här råder inget tvivel – är en vägledning för dem som fruktar Gud och ständigt har Honom för ögonen, dem som tror på [existensen av] det som är dolt för människor, dem som förrättar bönen och som ger åt andra av vad Vi har skänkt dem för deras försörjning”[11]

Yahya ibn Abi al-Qasim[12] sa: “Jag frågade Imam Sadiq (fvmh) om dessa verser. Mästaren svarade: “Det som menas med “de som fruktar Gud” är Ali ibn Abi Talibs (fvmh) anhängare, och “det som är dolt” är även detsamma som det Dolde Beviset.”” Vid ett annat ställe sa Imam Sadiq (fvmh) angående detta: “’De som tror på [existensen av] det som är dolt’ menas med att man ska tro på Qaims (Gphf) uppresning.”

”…Tävla därför med varandra om att göra gott. Var ni än befinner er skall Gud samla er…”[13]

Abu Khalid[14] sa: ”Imam Baqir sa i tolkningen av denna vers: ”’Tävla därför med varandra om att göra gott’ betyder att ni ska hålla fast vid förmyndarskapet. Det som menas med yttrandet ’Var ni än befinner er skall Gud samla er’ är Mästaren Qaims (Gphf) följeslagare vars antal är drygt trehundra personer. Jag svär vid Gud att de är den lilla nationen som nämnts i Koranen… de kommer att samlas som höstmoln på en timme (från hela världen).””

”VID DEN flyende tiden! Människan förbereder helt visst sin egen undergång, utom de som tror och lever ett rättskaffens liv och råder varandra [att hålla fast vid] sanningen och råder varandra [att bära motgång med] tålamod.”[15]

Mufaddal ibn Umar[16] frågade om tolkningen av detta kapitel. Imam Sadiq (fvmh) svarade på detta vis: ”’Vid den flyende tiden’ betyder tiden för Mästaren Qaims (Gphf) uppresning. ’Människan förbereder helt visst sin egen undergång’ betyder att våra, Ahl al-Bayts, fiender är i [ett tillstånd av] förlust. ’Utom de som tror’ betyder de som tror på Guds tecken… ’Råder varandra [att hålla fast vid] sanningen’ betyder att man ska råda [varandra om att hålla fast vid] ledarskapet. ’Råder varandra [att bära motgång med] tålamod’ betyder att man uppmuntrar människorna till att vara ihärdiga i trosövertygelser under Tidens Imams (Gphf) fördoldhetsperiod.”

Källa: hawzah.net

 

[1] Imam Ali Islamic Centers översättning av koranvers 28:5.

[2] Mohammed Knut Bernströms översättning av en del av koranvers 24:55.

[3] Bernströms översättning av koranvers 21:105.

[4] Bernströms översättning av koranvers 9:33; 61:9.

[5] En av Imam Baqirs och Imam Sadiqs (fvmd) följeslagare.

[6] Bernströms översättning av en del av koranvers 57:17.

[7] Bernströms översättning av en del av koranvers 17:33.

[8] Imam Ali Islamic Centers översättning av en del av koranvers 11:86.

[9] Bernströms översättning av en del av koranvers 27:62.

[10] Bernströms översättning av en del av koranvers 22:41.

[11] Bernströms översättning av koranverserna 2:1-3.

[12] Abu Basir Yahya ibn Abi al-Qasim var en av Imam Baqirs och Imam Sadiqs (fvmd) följeslagare och en återberättare av hadither.

[13] Bernströms översättning av en del av koranvers 2:148.

[14] Amr ibn Khalid Qurashi, känd som Abu Khalid Wasiti, var en av Imam Sajjads och Imam Baqirs (fvmd) följeslagare. Det finns olika åsikter om han var en shiamuslimsk imamit eller zaydi.

[15] Bernströms översättning av koranverserna 103:1-3.

[16] Han var en av Imam Sadiqs och Imam Kazims (fvmd) följeslagare, studenter och ombud i staden Kufa. Boken Tawhid Mufaddal tillskrivs honom.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *