En presentation av några böcker om Imam Mahdi (Gphf)

Mawsu’at al-Imam al-Mahdi (En encyklopedi om Imam Mahdi)

Mawsu’at al-Imam al-Mahdi är en bok på fyra volymer om ämnet mahdavism[1] och som författats av ayatullah Sayyid Muhammad Muhammad Sadiq al-Sadr. Författaren har skrivit denna bok med följande rubriker: Den lilla fördoldhetens historia (i 1:a volymen), Den stora fördoldhetens historia (i 2:a volymen), Historian om tiden efter framträdandet (i 3:e volymen) och Den utlovade dagen (i 4:e volymen).

I varje volym i boken skriver författaren om ett specifikt ämne. Han kallar hela samlingen för Mawsu’at al-Imam al-Mahdi, men på omslagen tillhörande varje volym står det deras specifika titlar. Det sägs att en del av denna samling är skriven för hand men att den ännu inte har publicerats.

Bokens författare, Sayyid Muhammad al-Sadr, var en av vår tids shiamuslimska lärda i Irak och kom från en berömd familj vars släktlinje går tillbaka till Imam Kazim[2] (frid vare med honom). Han blev martyr år 1999 efter att det styrande irakiska Baathpartiet mördade honom på Saddam Husseins order.

Gofteman-e mahdaviyyat (En dialog om mahdavism)

Att svara på missuppfattningar och att presentera övertygande argument för att eliminera oklarheter om olika aspekter gällande mahdavism, har alltid varit en av de viktiga uppgifterna som shiamuslimernas stora lärda fokuserat på under olika perioder genom historien. De har utfört sina allvarliga uppgifter på ett mycket bra sätt när de har svarat på befintliga frågor och missuppfattningar.

Boken ”Gofteman-e Mahdaviyyat”, skriven av ayatullah Safi Golpaygani, är ett mycket värdefullt verk vari det ges svar på frågor kring shiaislam, ledarskap och mahdavism till en nödvändig grad med hänvisningar till koranverser, återberättelser och intellektuella och rationella bevis och argument. Huvuddelen av denna bok är avsnittet om ”mahdavism”, där olika ämnen i form av frågor och svar har analyserats.

Dadgostar-e jahan (Spridaren av rättvisa i världen)

Denna bok, som författats av ayatullah Ebrahim Amini, har skrivits på ett debatterande sätt. Gällande anledningen till att han författade boken har han skrivit: ”Tron på den utlovade Mahdis existens och den levande dolde Imamen är en islamisk övertygelse… det är en övertygelse som bevisats genom flitigt citerade (mutawatir) och definitivt utfärdade rapporter som inte går att ifrågasätta. Men det behövs analyseras och forskas kring många frågor som relaterar till det, såsom Imamens långa liv, den långa fördoldheten och orsaken till fördoldheten m.m.

Gällande detta har motståndare problematiserat många saker skriftligt och muntligt vilket spridits bland både ungdomar och utbildade, och på grund av detta har det funnits ett behov av att besvara dessa frågor.

I olika delar av boken diskuteras och analyseras det om frågor såsom början på övertygelsen om Mahdi, Mahdi i religioner, filosofin med fördoldheten, framträdandets tecken, världen under Mahdis tid m.fl. Det totala innehållet som sammanställts och publicerats är på 340 sidor.

Hokoumat-e jahani-e Mahdi (Mahdis (fvmh) världsregering)

Den här boken är skriven av ayatullah Makarem Shirazi. I denna bok hänvisar han till de frågor som ställts angående Imam Mahdis (må Gud påskynda hans framträdande) regering, och försöker sedan ge lämpliga svar på de ställda frågorna utan någon form av fanatism, extrema tendenser eller irrationella fördomar. Författaren har presenterat samlingen av sitt material i två delar: Imam Mahdis (Gphf) världsregerings metodik, och vägen till seger för Tidens Imam (Gphf). I dessa två delar svarar han på befintliga missuppfattningar och frågor, bland annat om varför världens framtid är ljus, och varför människan är hoppfull om framtiden trots att det existerar många missöden och problem. Han har även ägnat den sista delen av boken till att diskutera om falska pretendenter som påstår sig vara Madhi.

Negahi tahlili be zendegani-e hazrat-e Mahdi (En analytisk blick på Imam Mahdis (fvmh) liv)

Denna bok har publicerats av ”Det ständiga kansliet för de tvååriga sammankomsterna” (i Iran) och är en analys om Imam Mahdis (fvmh) existentiella aspekter. Följande har nämnts i bokens introduktion och i presentationen av boken:

”Boken som ni kära läsare har framför er är en samling som handlar om islamiska läror och teologiska diskussioner om mahdavism, och som är relativt omfattande samtidigt som den är kortfattad. I den här boken, som är på 175 sidor, har olika ämnen presenterats och sammanställts som handlar om de moraliska effekterna av att vänta (på Imamen), fördelarna med och den konstruktiva rollen av att vänta från den sociala aspekten, mästaren Tidens Imams (fvmh) egenskaper, världsregeringens dimensioner och karaktärsdrag, missuppfattningar kring Imam Mahdis (fvmh) mor, belägg för Imam Mahdis (fvmh) födelse och visdomen och anledningarna till fördoldheten.”

Zohour-e nour (Ljusets framträdande)

Denna bok är en översättning till persiska från den arabiska boken ”al-Shumus al-mudi’ah fi al-ghaybat al-zuhur wa al-raj’ah”, som skrivits av Ali Saadat Parvar och översatts av Seyyed Mohammad Javad Vazirfard på ett ledigt och välformulerat sätt. På samma vis skriver författaren i inledningen: ”I den här boken presenteras det förklaringar om Imam Qaims (fvmh) liv och händelser som relaterar till det, med stöd av koranverser och återberättelser från den noble Profeten (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) och de felfria Imamerna (fvmd).”

Författaren har sammanställt och presenterat samlingen av diskussioner i fyra kapitel, och varje kapitel innehåller flera segment, på 293 sidor enligt nedanstående sätt:

Kapitel 1: Frågor som relaterar till tiden före den lilla fördoldheten

Kapitel 2: Återberättelser om den lilla och stora fördoldhetsperioden

Kapitel 3: Händelser från tidpunkten för framträdandet fram tills raj’a[3]

Kapitel 4: Raj’a

Sima-ye aftab (Solens ansikte)

Författaren till denna bok är Dr. Habibollahi Taheri. I inledningen till denna bok skriver han att i denna bok har man försökt att analysera och forska kring frågor som relaterar till Tidens Imams (Gphf) älskvärda existens med en speciell stil och ny metod, och i viss mån med noggrann analys och ibland genom en uppsättning av frågor och svar på ett sätt så att det inte kvarstår några tvivel. Det totala innehållet i boken består av två delar och är i form av 35 lektioner, som var och en är ett separat kapitel. Innehållet har strukturerats och klassificerats på 543 sidor enligt följande vis:

Den första delen handlar om det generella ledarskapet. I denna del presenteras det diskussioner såsom nödvändigheten med att lära känna Imamen, samhällets behov för Imamens existens, vår Imams kriterier och egenskaper, Imamens felfrihet, installeringen av Imamen och tron ​​på de tolv Imamerna.

Den andra delen handlar om det specifika ledarskapet i vilken det finns rubriker såsom Alltings reformator, Mahdavism i islam, De felfrias och Imam Mahdis uttalanden, Imam Mahdis egenskaper, Imam Mahdis släktträd, Imam Mahdis födsel, Fördoldheten och dess filosofi, Argumenten för den rättslärdes förmyndarskap (wilayat al-faqih), Shiamuslimernas uppgifter under fördoldheten och om att vänta på faraj (framträdandet), Tecken på framträdandet, En enda världsregering och Bortgång m.fl.

Sahifat al-Mahdi (Mahdis (fvmh) skrift)

Författaren till denna bok är Javad Qayyoumi Esfahani. Han har sammanställt en samling åkallelser, ziyarat och uttalanden som tillskrivs Tidens Imam (fvmh) genom att referera till källor som är förankrade i pålitliga återberättelser. Efter att ha strukturerat dem har han lagt till en introduktion. Denna värdefulla bok har tryckts och publicerats på 390 sidor, en introduktion och fyra generella kapitel enligt nedanstående.

I inledningen diskuteras och analyseras ämnen såsom Tidens Imams (fvmh) födsel, ledarskap och fördoldhet och plikterna för de som väntar på honom m.fl. I det första kapitlet, som är huvuddelen i boken, presenteras en samling åkallelser från Imamen i tio avsnitt. I det andra kapitlet finns det ett urval av meddelanden och uttalanden från Imamen, och i det tredje kapitlet citeras det dikter i vilka Imam Mahdi (Gphf) lovordas och hyllas. Den fjärde delen, som även är den sista delen av boken, ägnas åt olika listor, källor och referenser till bokens innehåll.

Ashena-i ba Emam Zaman (Att bekanta sig med Tidens Imam (fvmh))

Denna bok är en översättning till persiska från den tredje delen av den värdefulla boken ”A’yan al-shi’ah” (Shiitiska stora personligheter), som skrivits av den noble Allamah Sayyid Muhsin Jabal Amili. Denna bok har sammanställts med sju kapitel enligt följande vis: Det första kapitlet analyserar biografin om Imam Mahdi (Gphf) såväl som Imamens fysiska egenskaper, hans uppförande och praktiska levnadssätt. Det andra kapitlet handlar om fördoldhetsfrågan, händelser under den lilla fördoldhetsperioden och en presentation om Imamens (fvmh) speciella ombud. I det tredje kapitlet nämns olika likheter mellan Tidens Imam (fvmh) och Guds profeter. I det fjärde kapitlet bevisas Imam Mahdis (Gphf) ledarskap, att han lever och hans uppresning, med hänvisning till intellektuella och textbaserade belägg. I det femte kapitlet nämns några anekdoter från de som ärats av att träffa Tidens Imam (fvmh). I det sjätte kapitlet nämns några tecken på framträdandet, och i den sista delen av boken, som presenteras med rubriken ”På gränsen till framträdandet”, analyseras frågor såsom framträdandets dag, framträdandets plats, regeringens varaktighet och världens karaktärsdrag vid framträdandets epok m.fl.

Khorshid-e maghreb (Solen i väst)

Denna bok skrevs för många år sedan av professor Mohammad Reza Hakimi med syftet att förmedla de olika aspekterna av mahdavismens läror. På ett ledigt och välformulerat skrivsätt, samt med gedigna och legitima argument, förmedlar författaren olika saker som svar på de missuppfattningar och frågor vilka olika personer, såsom olika skolors lärda, ställt. Bland annat diskuterar författaren om några ämnen på ett relativt omfattande och detaljerat sätt i denna bok. Bland annat diskuteras frågan om Imam Mahdis (fvmh) födsel genom att olika uttalanden analyseras, och omständigheterna under födelseperioden och de som lyckades besöka Imamen under de första dagarna efter födseln. Det berättas även om Imam Mahdis (fvmh) karaktär och personlighet såsom det har nämnts i shiitiska och sunnitiska återberättelser, och om Imam Mahdi (fvmh) i tidigare folks såväl som muslimernas böcker, och särskilt i den välsignade Koranen.

Utöver det nämnda innehållet har det i denna bok på ett lämpligt sätt diskuterats och analyserats om ämnen såsom frågan om långt liv, väntan och nödvändigheten av att religiösa lagar ska dominera.

Emam Mahdi az veladat ta zohour (Imam Mahdi (fvmh) från födsel till framträdande)

Författaren Seyyed Mohammad Kazem Qazvini har skrivit den här boken i syfte att svara på några av motståndarnas missuppfattningar gällande mahdavism. I denna bok har det diskuterats om Imam Mahdis (fvmh) släktlinje och familj, Koranens och Ahl al-Bayts (fvmd) löften om Tidens Imams (fvmh) framträdande, händelserna i samband med födseln och hur fördoldheten ägde rum, de fyra ombuden under den korta fördoldhetsperioden, Imamens (fvmh) långa liv, tecken på framträdandet och dess tidpunkt, Imamens (fvmh) regerings varaktighet och dess karaktärsdrag, samt om världen efter Imam Mahdi (fvmh). Samtidigt som det hänvisas till de problemformuleringar som olika lärda har framfört, har det getts utförliga svar i varje avsnitt. Denna bok har sammanställts och publicerats med 24 kapitel och 830 sidor.

Källa: hawzah.net

[1] Mahdavism (al-mahdawiyyah) är en trosuppfattning som det analyseras, forskas, talas och skrivs om inom shiaislam. Denna trosuppfattning härstammar från de himmelska böckerna om att det under den sista tiden kommer att framträda en person som kommer att fylla världen med rättvisa och eliminera förtryck.

[2] Den sjunde shiaimamen.

[3] Raj’a betyder återvändo på arabiska och är ett islamiskt uttryck för att vissa personer kommer att återvända till den här världen efter att de varit döda och innan domedagen äger rum.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *